• Anasayfa
  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Ünal Akpınar İnşaat Sanayi Turizm Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle Ünal Akpınar A.Ş.” olarak ifade edilecektir)olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini (Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Ünal Akpınar A.ş. tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Ünal Akpınar A.Ş. Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.

İlgili Kişiler: Hizmet Alan Kişi (Müşteri/Müşteri Adayı)

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kimlik Verileri

Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No/ Vergi Numarası, Pasaport

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

4857 Sayılı İş Kanunu,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c - Bir sözleşmeninkurulmasıveya ifasıyladoğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen basılı belgeler yoluyla toplanmaktadır.

İletişim Verileri

Adres, E-Posta, Telefon No.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Verileri

Sözleşmeler, Dava ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, İhtarname

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Hukuki işlem bilgileriniz; e-posta, sözleşmeler veya beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera Kayıtları

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen;

5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimize geldiğinizde otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.

İşlem Güvenliği

Log Kayıtları, Parolalar-şifreler

Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5651 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Otelimizde parola ve şifre kullanmanız, internete bağlanmanız durumunda otomatik olarak işlenmektedir.

Finans Verileri

Banka Bilgileri, IBAN No

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat hissedarlar tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ünal Akpınar A.ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz

Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz

Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı

01- Kimlik Verileri

Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, İmza, Vergi Numarası

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Müşteriler

E-Mail, Posta,

Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz Microsoft sistemlerinin kullanılması sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır.

02- İletişim Verileri

Adres, E-Posta, Telefon No

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

E-Mail, Posta,

İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

03- Hukuki İşlem Verileri

Sözleşmeler, İmza Sirküleri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

E-Mail, Posta,

Hukuki işlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışında gerçekleşen hukuki işlemler için yurtdışına aktarılmaktadır.

04- Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera Kayıtları

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

CD veya USB

Fiziksel Mekân Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

05- Finans Verileri

Banka Bilgileri, IBAN No

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

E-Mail, Fatura, Dekont

Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanununun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.worldofsunrise.comya da www.ua.com.trinternet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını“Kızılağaç Turizm Merkezi / Side / Antalya, Türkiye”adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya akpinar@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kvkk@worldofsunrise.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Ünal Akpınar A.ş. – World of Sunrise talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Ünal Akpınar İnşaat Sanayi Turizm Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres

:

Güneş Sokak No:31 Kavaklıdere Çankaya/Ankara- Türkiye

Telefon

:

0(312) 46879 60

E-Posta

:

kvkk@ua.com.tr

KEP

:

akpinar@hs01.kep.tr

Web

:

www.ua.com.tr

Sizi Arayalım