Politikalarımız

WORLD OF SUNRİSE

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

World Of Sunrise,

Temel değerlerinden ödün vermeden, misafir ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile;

  1. Misafir talep, beklenti ve şikayetlerini etkin ve uygulanabilir çözümler sunarak misafir memnuniyetini sağlamayı,
  2. Çevresel kirlenmeyi önleyerek, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı,
  3. Güvenilir gıda üretmeyi ve sunmayı,,
  4. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışarak yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
  5. Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevreye etki edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı,
  6. Bilgi varlıklarını korumayı, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamayı, bilginin bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
  7. Sorumlu olduğumuz tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere, ilgili taraflarla onaylanan karşılıklı şartlara uymayı, bu uyum ve gereklilikler hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığını artırmayı,
  8. Vizyon ve misyonumuzu bilen, tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızla hedeflerimize ulaşmayı,
  9. Tüm çalışan ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları için gerekli şartları sağlayarak, tüm ilgili taraflarımızla kurduğumuz etkin iletişim yöntemleri ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Amaçlamış ve ilke edinmiştir.

WORLD OF SUNRISE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

1. Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası:
Şirket olarak çevresel sürdürülebilirlik ilkesini benimsiyoruz.
Faaliyetlerimizi çevreye olan etkileri minimize edecek şekilde yönlendiriyoruz.

2. Yerel/Bölgesel Kalkınma ve İstihdam Desteği:

Yerel ve bölgesel kalkınmayı destekleyerek istihdam yaratmaya katkı sağlıyoruz.
Bölgemizin ekonomisine olumlu etkilerde bulunmayı amaçlıyoruz.

3. Eşit Fırsatlar ve Performans Analizi:

Tüm çalışanlarımıza, yönetim pozisyonları dahil, eşit fırsatlar sunuyoruz.
Performans analizi ve ilerlemeyi değerlendirirken ayrım yapmıyoruz.

4. Çalışan Hakları ve Yasal Takip:

Çalışan haklarına saygı duyuyor ve yasal mevzuata uygun olarak işleyişimizi şekillendiriyoruz.
Çalışanların adil ve etik muamele görmesini sağlıyoruz.

5. Çocuk İşçiliği Karşıtlığı:

Çocuk işçiliğine karşıyız ve bu olguyu desteklemiyoruz.
Etik ve yasal standartlara uygun çalışma koşulları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

6. Çalışan Gelişimi ve Eğitim:

Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek için düzenli eğitimler sunuyoruz.
Hem kişisel hem de mesleki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz.

7. Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı:

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz.
Öneri ve şikayetleri iletebilmeleri için çeşitli kanallar oluşturuyoruz.

8. Çalışan Geri Bildirimleri ve Yönetim Gelişimi:

Çalışanlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak sürekli yönetim sistemlerimizi geliştiriyoruz.
Çalışanların katılımını ve önerilerini teşvik ediyoruz.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü:

Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Her seviyedeki çalışanın güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefliyoruz.

10. Doğal ve Kültürel Mirasın Bilgilendirmesi:

Yerel ve bölgesel doğal ve kültürel mirası misafirlerimiz ve çalışanlarımız için anlamlı
ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirerek koruma ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

11. Misafir Geri Bildirimleri ve Süreç İyileştirmesi:

Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz.
Elde ettiğimiz verilere dayalı olarak iş süreçlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

12. Risklerin Dikkate Alındığı Yatırımlar:

Yatırımlarımızı planlarken, korunan hassas alanlar, tarihi miras ve çevresel riskleri göz önünde bulunduruyoruz.
Yerel ve sürdürülebilir uygulamaları tercih ediyoruz.

13. Erişilebilirlik ve Özel İhtiyaçlar:

Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken özel ihtiyaçları olan misafir
ve çalışanlarımızın gereksinimlerini dikkate alarak erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.

14. Kültürel ve Tarihi Değerlere Katkı:

Yerel ve bölgesel kültürel, tarihi ve manevi değerlere saygı gösteriyor
ve bunların korunmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

15. Ürün ve Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi:

Ürün ve hizmet alımlarında nitelik ve kaliteyi değerlendiriyor, sürekli olarak analiz ediyor
ve iyileştirmeler yaparak en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

16. Sürdürülebilir Tedarikçi Seçimi:

Tedarikçi seçiminde yerel ve yerli üretim/hizmet sağlayıcılarına öncelik vererek
bölgenin kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Adil ve dürüst tedarikçi ilişkilerini sürdürüyoruz.

17. Ayrımcılık ve İnsan Hakları Karşıtlığı:

Dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrımcılığı reddediyor, insan haklarına saygı gösteriyoruz.
Özel korumalı gruplar ve savunmasız gruplar aleyhinde her türlü istismara karşı duruyoruz.

18. Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Karşıtlığı:

Aile içi şiddet ve çocuk istismarı gibi olgulara karşı çıkıyoruz.
Tedbirler alarak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

19. Değerlere Bağlılık ve Yasal Uyum:

İş süreçlerimizi temel değerlere uyumlu ve yasal mevzuata uygun şekilde yönetiyor,
sürekli olarak geliştirme amacıyla hareket ediyoruz.

20. Bilgi Güvenliği ve Sürekli Gelişim:

Bilgi güvenliği konusunda ilgili mevzuata uygun olarak hareket ediyor, süreçlerimizi
güncel güvenlik standartlarına uygun şekilde sürekli olarak geliştiriyoruz.

21. Risk Yönetimi ve Sürekli İyileştirme:

İş süreçlerimizi, iç ve dış riskleri önceden analiz ederek ele alıyor ve sürekli iyileştirme
hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Yeni fırsatları da değerlendiriyoruz.

22. Uzun Vadeli Değer Yaratma Hedefi:

Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda sektörde öncü olarak uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.
Hem topluma hem de çevreye pozitif etkiler sağlamak amacındayız.

WORLD OF SUNRISE
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

1. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Ekosistem Koruma:
İlgili süreçlerimizi sürekli iyileştirerek çevre kirliliğini önlemeyi ve biyoçeşitliliği korumayı taahhüt ediyoruz.

2. Yenilenebilir Enerji Kullanımı:

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanımını artırarak çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz.

3. Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı:

Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanarak israfı önlemek ve sürdürülebilirliği desteklemek amacındayız.

4. Su Tüketiminin Azaltılması:

Su tüketimini azaltarak su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceğiz.

5. Atık Yönetimi ve Sıfır Atık İlkesi:

Atıkları kaynağında azaltmayı, ayrıştırmayı ve geri kazanımını sağlayarak sıfır atık ilkesine bağlı kalacağız.

6. Kimyasal ve Pestisit Kullanımının Azaltılması:

Çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih ederek kimyasal ve pestisit kullanımını azaltmayı taahhüt ediyoruz.

7. Risk Analizi ve Çevresel Fırsatlar:

Etkin risk analizi ile çevresel etkilerimizi azaltmayı ve yeni çevresel fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz.

8. Çevre Dostu Ürün Kullanımı:

Çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik ederek tüketim alışkanlıklarını yönlendireceğiz.

9. Yaşam Döngüsü Bakış Açısıyla Hareket:

Süreçleri oluştururken ve uygularken ürünlerin yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyoruz.

10. Karbon Ayak İzi Azaltımı:

Karbon ayak izimizi izleyerek belirlediğimiz hedefe doğru azaltmayı taahhüt ediyoruz.

11. Acil Durum Çalışmaları:

Acil durumlar kaynaklı çevresel etkileri azaltmak üzere planlı çalışmalar yaparak hazırlıklı olmayı amaçlıyoruz.

12. Çalışan Desteği ve Eğitimler:

Çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlamak amacıyla çalışanlarımıza destek olacak ve farkındalık yaratacak eğitimler sunacağız.

13. Kurumsal Çevre Kültürü:

Çevre koruma faaliyetlerini kurum kültürü haline getirerek tüm paydaşlarımızın katılımını teşvik edeceğiz.

14. Çevresel Tedarikçi Seçimi:

Çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere öncelik vererek tedarik zincirinde çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyoruz.

15. Çevresel Uyum ve Bilgilendirme:

Çevresel taahhütlerimizi yerine getirerek ilgili taraflarımızı bilgilendirmeyi ve katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz.

Sizi Arayalım